OPĆINA BARILOVIĆ

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Belajske Poljice – UPU – 2 donesene su 2022. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 04/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Promet i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Energetski sustav

Karta 2.3. Vodoopskrbni sustav

Karta 2.4. Sustav odvodnje otpadnih voda

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja Belajske Poljice – UPU – 2 donesen je 2008. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 03/08).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Promet i telekomunikacije

Karta 2.2. Energetski sustav

Karta 2.3. Vodoopskrbni sustav

Karta 2.4. Sustav odvodnje otpadnih voda

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja Cerovac Barilovićki donesen je 2011. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 02/11).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja Leskovac Barilovićki donesen je 2011. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 02/11).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.Način i uvjeti gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističko – sportskog centra Korana u naselju Donji Velemerić – UPU – 4 donesene su 2018. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 02/18).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.3 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3.1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 3.2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.1 Način i i uvjeti gradnje – prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje i uređenje površina javne namjene

Karta 4.2 Način i uvjeti gradnje – detaljni uvjeti korištenja i uređenja prostora te građenja građevina

Urbanistički plan uređenja “Komunalno-servisne zone u K.O. Kosijersko Selo” doesen je 2021. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 05/21)

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 0. Postojeće stanje

Karta 1. Namjena površina

Karta 2.1. Prometna infrastruktura

Karta 2.2. Energetska infrastruktura

Karta 2.3. Vodoopskrbna infrastruktura

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 4.1. Oblici korištenja i način gradnje

Karta 4.2. Uvjeti gradnje – plan parcelacije