OPĆINA ŽAKANJE

Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko – turističke zone Jurovo donesen je 2018. godine (“Službeni glasnik Općine Žakanje”, broj 1/18).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža – elektroničke komunikacije i energetski sustav

Karta 2.C. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4.A. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja