Djelatnost

Djelatnost Zavoda provodi se prvenstveno temeljem Zakona o prostornom uređenju, Statuta Zavoda i ostalim aktima i propisima koji to reguliraju.
Zavod svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.

Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje obuhvaća:

 • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
 • izradu izvješća o stanju u prostornu,
 • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
 • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
 • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom,
 • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
 • druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda,
 • Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za državu, odnosno županiju te obavljati stručne i analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo i Župan.

ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJA

U sklopu svoje djelatnosti Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PODRUČNE (REGIONALNE RAZINE)

 • izrada Prostornog plana Karlovačke županije, odnosno izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije;
 • izrada izvješća po pojedinim segmentima Prostornog plana Karlovačke županije;
 • priprema odluke o izmjeni i dopuni postojećeg ili izradi novog prostornog plana Karlovačke županije;

2. IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 • Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije izrađuje se svake četiri godine i upućuje na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini;
 • Izvješćem se analizira stanje i trendovi prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja;
 • Izvješćem se analizira provođenje dokumenata prostornog uređenja;
 • Kao završno poglavlje Izvješća daju se preporuke za unapređenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti.

3. VOĐENJE REGISTRA PODATAKA U OKVIRU INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA

 • Informacijski sustav prostornog uređenja za područja Karlovačke županije vodi se sa svrhom praćenja stanja u području prostornog uređenja, izdavanja e-dozvola i izrade izvješća o stanju u prostoru;
 • Zavod vodi informacijski sustav prostornog uređenja u okviru svoje nadležnosti, a u skladu s Programom razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, a može voditi i informacijski sustav za potrebe drugih jedinica lokalne samouprave na području Županije, o čemu se sklapa poseban ugovor.

4. PRIPREMANJE POLAZIŠTA ZA IZRADU ODNOSNO STAVLJANJE IZVAN SNAGE PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA

5. IZDAVANJE MIŠLJENJA U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

 • Zavod daje mišljenje o usklađenosti prostornog plana uređenja gradova i općina s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja.

6. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA VELIKOG GRADA, GRADOVA I OPĆINA TE URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

 • Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja velikog grada, grada i općine te urbanistički plan uređenja ako mu izradu tih planova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan.

7. OBAVLJANJE STRUČNO ANALITIČKIH POSLOVA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA

 • Zavod može obavljati i stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan.

8. SURADNJA

 • U cilju što kvalitetnijeg vršenja navedenih poslova Zavod surađuje sa ovlaštenim znanstvenim i stručnim institucijama i osobama, strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu, tijelima državne uprave te jedinicama područne, lokalne i mjesne samouprave.

9. OSTALI POSLOVI

 • Zavod može obavljati i druge djelatnosti osim onih utvrđenih aktom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda, ako isti služe za obavljanje djelatnosti utvrđenih u točkama 1-8 i nisu u suprotnosti sa zakonom.