USTROJ I TIJELA ZAVODA

Unutarnje ustrojstvo temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju, Zakona o ustanovama te drugim važećim zakonskim odredbama i na temelju njih donesenim propisima.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće i ravnatelj.

Zavod predstavlja, vodi i zastupa ravnatelj, a Zavodom upravlja Upravno vijeće.

Ovlasti i odgovornosti tijela Zavoda propisane su Odlukom o osnivanju i Statutom.

Upravno vijeće upravlja ustanovom te ima pet članova.  Četiri člana vijeća, između kojih se jedan član imenuje za predsjednika, a jedan za zamjenika Upravnog vijeća, imenuje i razrješava Župan.

Petog člana Upavnog vijeća koji je predstavnik radnika imenuju i opozivaju radnici Zavoda sukladno odredbama Zakona o radu (“Narodne novine”, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22).

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.