Stanje u prostoru

Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije izrađuju se na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 30/19 i 98/19) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14).

Izvješća o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru su dokumenti čija je izrada bila propisana za područje županije, Zakonom o prostornom uređenju (NN 30/94) kao dvogodišnja obaveza, do 2007.godine. Donošenjem Zakona o prostornom uređenju (NN 76/2007) ukinuta je obveza izrade Programa mjera. Zakonom o prostornom uređenju (153/13, 65/17, 114/18, 30/19 i 98/19) utvrđena je obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine.

Izvješće je dokument kojim se Županijsku skupštinu i sva nadležna županijska tijela, kao i stručnu i širu javnost, izvješćuje o prostornom razvoju u Karlovačkoj županiji u proteklom četverogodišnjem razdoblju. Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za buduće razdoblje.

Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije izrađuje se u odnosu na prethodno Izvješće, Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državni plan prostornog razvoja, prostorne planove posebnih obilježja, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje državne razine koji su od utjecaja na održiv razvoj na županijskoj razini, prostorni plan županije i u odnosu na prostorne planove niže razine.

U izradi Izvješća Zavod je surađivao s upravnim odjelima, javnim ustanovama i drugim institucijama Karlovačke županije, kao i sa većim brojem nadležnih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

U skladu s Pravilnikom, Izvješće je izradila JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE, a razmatra ga predstavničko tijelo županije, Županijska skupština Karlovačke županije, objavljuje se u Glasniku Karlovačke županije, te dostavlja Ministarstvu nadležnom za poslove prostornog uređenja, u roku 15 dana od dana objave.

Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije 2016.-2020.

Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije 2016 – 2020 doneseno je 2020. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 28/20).