Prostorni planovi uređenja općina i gradova PPUO/G

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine je dokument kojim se planira uređenje prostora jedinice lokalne samouprave. Sve jedinice lokalne samouprave (veliki gradovi, gradovi i općine), temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju, obvezni su za svoje područje donijeti prostorni plan uređenja (PPU).

Nositelj izrade ovog dokumenta prostornog uređenja je veliki grad, grad ili općina a donosi ga gradsko ili općinsko vijeće.

Prostorni plan uređenja sadrži:

– grafičke prikaze u mjerilu 1:25.000:
(korištenje i namjenu prostora, glavne mreže infrastrukture i uvjete zaštite prostora i ograničenja)
– kartografske prikaze građevinskih područja izrađene na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5.000
– tekstualne opise i odredbe za provođenje plana.

Izrada i donošenje prostornog plana uređenja provodi se prema zakonski propisanom postupku koji uključuje javnu raspravu i sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija, uz mogućnost davanja primjedaba i prijedloga na plan. Prije donošenja na Plan treba ishoditi i propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa propisima i planovima šireg područja.

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine kao plan užeg područja u odnosu na županijski plan, izrađuje se u skladu s planskim elementima Prostornog plana Županije.