PPUO TOUNJ

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TOUNJ

Prostorni plan uređenja Općine Tounj donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 55/05). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tounj.

I. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tounj donesene su 2014. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 09/14).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora

Karta 3.2. Uvjeti za korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.7. Građevinska područja naselja Zdenac

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tounj donesene su 2011. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 31/11, 43/11 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 0.1. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora – promet

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže energetski sustavi + pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodoopskrbni sustav + obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1.A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – graditeljska baština

Karta 3.1.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – prirodna baština

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.7. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Tounj donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 55/05).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje