PPUO LASINJA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Prostorni plan uređenja Općine Lasinja donesen je 2001. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 22/01). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja donesene su 2016. godine (“Glasnik Općine Lasinja”, broj 03/16).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.8. Građevinska područja naselja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja donesene su 2007. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 34/07).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.8. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Lasinja donesen je 2001. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 22/01).