PPUO BARILOVIĆ

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BARILOVIĆ

Prostorni plan uređenja Općine Barilović donesen je 2007. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 03/07). Do danas su donesene četiri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović donesene su 2018. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 02/18).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 14. – 14. A Građevinska područja naselja

Karte 28. – 28.A Građevinska područja naselja

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović donesene su 2016. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 02/16).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.31. Građevinska područja naselja

II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović donesene su 2015. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 01/15).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.26. Građevinska područja naselja

I. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović donesene su 2014. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 01/14).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.28. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Barilović donsesen je 2007. godine (“Službeni glasnik Općine Barilović”, broj 03/07).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje