PPUO RIBNIK

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RIBNIK

Prostorni plan uređenja Općine Ribnik donesen je 2007. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 32/07). Do danas je donesena jedna Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ribnik.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ribnik donesene su 2014. godine (“Službeni glasnik Karlovačke županije”, broj 05/14).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.2. Građevinska područja naselja – Lipnik

Prostorni plana uređenja Općine Ribnik donesen je 2007. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 32/07).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:100000 – Izvodi iz Prostornog plana Karlovačke županije

Karta 1. Korištenje i namjena prostora/površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1-4. Građevinska područja naselja