PPUO KRNJAK

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KRNJAK

Prostorni plan uređenja Općine Krnjak donesen je 2005. godine (“Glasnik Općine Krnjak”, broj 02/05). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krnjak.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krnjak donesene su 2016. godine (“Glasnik Općine Krnjak”, broj 05/16, 08/16 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.11. i 4.16. Građevinska područja naselja

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 5. Gospodarska zona Krnjak – detaljniji uvjeti provedbe

Ciljane I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krnjak donesene su 2012. godine (“Glasnik Općine Krnjak”, broj 06/12, 01/16 – ispravak).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – cijevni transport nafte i plina, elektroenergetika, pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – II

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.30. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Krnjak donesen je 2005. godine (“Glasnik Općine Krnjak”, broj 02/05).Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje