PPUO PLAŠKI

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PLAŠKI

Prostorni plan uređenja Općine Plaški donesen je 2006. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 42/06). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Plaški.

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Plaški donesene su 2021. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 41/23).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav

Karta 2.4. Infrastrukturni sustavi – vodoopskrba, odvodnja i postupanje s otpadom

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti korištenja

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.8. Građevinska područja naselja

 

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Plaški donesene su 2021. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 19/21).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav

Karta 2.4. Infrastrukturni sustavi – vodoopskrba, odvodnja i postupanje s otpadom

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti korištenja

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.8. Građevinska područja naselja

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 4.9. Ugostiteljsko -turistička namjena – Hotel “Latin” – detaljniji uvjeti provedbe

Ciljane I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Plaški donesene su 2014. godine (“Glasnik Općine Karlovačke županije”, broj 05/14).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Prostorni plan uređenja Općine Plaški donesen je 2006. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 42/06).Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 0.1. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora – promet

Karta 1.3. Korištenje i namjena prostora – pošta i telekomunikacije

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodoopskrba i odvodnja, zbrinjavanje otpada

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – uvjeti korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite