PPUO BOSILJEVO

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BOSILJEVO

Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo donesen je 2007. godine (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo”, broj 37/07). Do danas su donesene četiri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo donesene su 2022. godine (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo”, broj 04/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodoopskrbni sustav

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.8. Građevinska područja naselja

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo donesene su 2019. godine (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo”, broj 03/19).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje
Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodoopskrbni sustav

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.8. Građevinska područja naselja

II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo donesene su 2018. godine (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo”, broj 06/18).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karta u mjerilu 1:5000

Karta 4.15. Građevinska područja naselja – B

I. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo donesene su 2015. godine (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo”, broj 16/15).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje
Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.9. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo donesen je 2007. godine (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo”, broj 37/07).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.15. Građevinska područja naselja