PPUO SABORSKO

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SABORSKO

Prostorni plan uređenja Općine Saborsko donesen je 2007. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 26/07). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Saborsko.

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Saborsko donesene su 2021. godine (“Službeni glasnik Karlovačke županije”, broj 19/21).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi – cestovni i željeznički promet, promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi -energetski i vodnogospodarski sustav, gospodarenje otpadom

Karta 3.A. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.B. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.A. – 4.D.2. Građevinska područja naselja

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Saborsko donesene su 2017. godine (“Službeni glasnik Karlovačke županije”, broj 03/17, 04/17 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi – cestovni i željeznički promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi – energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000


Karta 4.A. – 4.D.2. Građevinska područja naselja

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Saborsko donesene su 2015. godine (“Službeni glasnik Karlovačke županije”, broj 39/15).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi – cestovni i željeznički promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi – energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.A. – 4.D.2. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Saborsko donesen je 2007. godine (“Službeni glasnik Karlovačke županije”, broj 26/07).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi – cestovni i željeznički promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi – energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.A. – 4.D.2. Građevinska područja naselja