PPUO ŽAKANJE

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ŽAKANJE

Prostorni plan uređenja Općine Žakanje donesen je 2008. godine (“Službeni glasnik Općine Žakanje”, broj 01/08). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje.

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje donesene su 2020. godine (“Službeni glasnik Općine Žakanje”, broj 06/20).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.J. Građevinska područja naselja

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje donesene su 2019. godine (“Službeni glasnik Općine Žakanje”, broj 02/19).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Površine za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 3.C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.A. – 4.K. Građevinska područja naselja

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje donesene su 2015. godine (“Službeni glasnik Općine Žakanje”, broj 03/15).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 0. Oznaka izmjena i dopuna grafičkog dijela plana

Karta 1. Površine za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 3.A. Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.C. Područja primjene posebnih mjera u ređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.A. – 4.J. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Žakanje donesen je 2008. godine (“Službeni glasnik Općine Žakanje”, broj 01/08).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje