Upravno vijeće

Zavodom za prostorno uređenje Karlovačke županije upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije ima četiri člana koje imenuje i razrješava Župan te jednog člana Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Upravnog vijeća: Hrvoje Petrunić

Ostali članovi Upravnog vijeća: Ivan Knezović, Mirjana Pinušić, Kristina Lesić i Dušan Milković – član Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije.