Upravno vijeće

Zavodom za prostorno uređenje Karlovačke županije upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije ima četiri člana koje imenuje i razrješava Župan te jednog člana Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednik Upravnog vijeća: Hrvoje Petrunić

Ostali članovi Upravnog vijeća: Ivan Knezović, Mirjana Pinušić, Kristina Lesić i Dušan Milković – član Upravnog vijeća koji je predstavnik radnika Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije.

Sjednice upravnog vijeća

Pregled zaključaka donesenih na sjednicama Upravnog vijeća za 2023. godinu

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 14. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 15. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 16. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 18. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 19. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 20. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 21. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 22. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 23. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 24. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 25. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 26. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 27. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 28. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 29. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 30. sjednicu Upravnog vijeća

Poziv na 31. sjednicu Upravnog vijeća