Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije

više o zavodu za prostorno uređenje karlovačke županije

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije osnovana je od strane Županijske skupštine na sjednici održanoj 21.12.2007. godine temeljem članka 7. Odluke o osnivanju (Glasnik Karlovačke županije 42/07), članka 29. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te članka 54. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

POSTANITE DIO NAŠEG TIMA

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta…

djelatnosTI zavoda

Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje obuhvaća:

  • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
  • izradu izvješća o stanju u prostoru
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
  • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
  • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom..

prostorni planovi

Prostorni plan Karlovačke županije

Prostorni plan područja posebnih obilježja

Prostorni planovi uređenja općina i gradova PPUO/G

Ostali planovi lokalne razine – GUP, DPU, UPU

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU

Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije izrađuju se na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 30/19 i 98/19) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“, broj 48/14).

Izvješća o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru su dokumenti čija je izrada bila propisana za područje županije, Zakonom o prostornom uređenju (NN 30/94) kao dvogodišnja obaveza, do 2007.godine. Donošenjem Zakona o prostornom uređenju (NN 76/2007) ukinuta je obveza izrade Programa mjera. Zakonom o prostornom uređenju (153/13, 65/17, 114/18, 30/19 i 98/19) utvrđena je obveza izrade Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine.