Grad Slunj

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SLUNJA

Prostorni plan uređenja Grada Slunja donesen je 2006. godine (“Glasnik Karlovačke županije, broj 23/06”). Do danas su donesene dvije izmjenei dopuneProstornog plana uređenja Grada Slunja.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slunja donesene su 2020. godine(“Službeni glasnik Grada Slunja,broj 08/20, broj 02/21 – objava Odluke o ispravku Odluke o donošenju II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja”).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Odluka o ispravku Odluke o donošenju

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4..41. Građevinska područja naselja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slunja donesene su 2012. godine (“Glasnik Karlovačke županije, broj 09/12”).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4..41. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Grada Slunja donesen je 2006. godine (“Glasnik Karlovačke županije, broj 23/06”).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje