PPUO NETRETIĆ

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE NETRETIĆ

Prostorni plan uređenja Općine Netretić donesen je 2007. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 11/07). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Netretić.

Prostorni plan uređenja Općine Netretić – usklađenje s Prostornim planom Karlovačke županije donesen je 2022. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 02/22).

Tekstualni dio plana

Obrazloženje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina
Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – prometna mreža

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.08. i 4.11. Građevinska područja naselja

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Netretić donesene su 2019. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 09/19, 01/20 – pročišćeni tekst, 06/21 – ispravak).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – prometna mreža

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav, pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav
Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. i 4.14. Građevinska područja naselja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Netretić donesene su 2012. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 10/12, 01/13 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.24. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Netretić donesen je 2007. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 11/07).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje