PPUO JOSIPDOL

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL

Prostorni plan uređenja Općine Josipdol donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 36/05). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Josipdol.

II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Josipdol donesene su 2017. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 14/17).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.2. – 4.11. Građevinska područja naselja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Josipdol donesene su 2012. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 26/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 0.1. Sustav središnjih naselja i razvojnih mjesta

Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora – promet

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet, pošta i energetski sustavi

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna baština

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja primjene posebnih uvjeta korištenja – kulturna baština

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.14. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Josipdol donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 36/05).Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje