PPUO DRAGANIĆ

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DRAGANIĆ

Prostorni plan uređenja Općine Draganić donesen je 2006. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 30/06). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić donesene su 2017. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 13/17).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1.A. Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi i mreže – promet

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi i mreže – pošta i telekomunikacije

Karta 2.C.. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustavi

Karta 2.D.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustavi – vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Karta 2.D.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – vodnogospodarski sustavi – vodno gospodarstvo

Karta 3.A.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja – prirodna i kulturna baština

Karta 3.A.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja – staništa

Karta 3.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora -područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.A. – 4.C.2. Građevinska područja naselja

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić donesene su 2010. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 26/10, 40/10 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora – promet

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav + obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti korištenja – zaštićeni dijelovi prirode

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti korištenja – zaštita kulturnih dobara

Karta 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.2. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Općine Draganić donesen je 2006. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 30/06).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora – prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora – promet

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav + obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti korištenja – zaštićeni dijelovi prirode

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti korištenja – zaštita kulturnih dobara

Karta 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.2. Građevinska područja naselja