Grad Ozalj

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OZLJA

Prostorni plan uređenja Grada Ozlja donesen je 2006. godine (“Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 04/06”). Do danas su donesenedvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja donesene su 2022. godine (“Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 08/22”).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustav – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi – energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3.A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – prirodna i graditeljska baština, planske mjere zaštite

Karta 3.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih ograničenja u korištenju i posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4..38. Građevinska područja naselja

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja donesene su 2015. godine (“Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 05/15”).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustav – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi – energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3.A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – prirodna i graditeljska baština, planske mjere zaštite

Karta 3.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih ograničenja u korištenju i posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4..38. Građevinska područja naselja

Prostorni plan uređenja Grada Ozlja donesen je 2006. godine (“Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 04/06”).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i telekomunikacije, odlaganje otpada

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski i vodnogospodarski sustavi

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodna, povijesna graditeljska i arheološka baština, planske mjere zaštite

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – područja primjene posebnih ograničenja u korištenju i posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4..38. Građevinska područja naselja