Grad Karlovac

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KARLOVCA

Prostorni plan uređenja Grada Karlovca donesen je 2002. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 01/02). Do danas su donesene četiri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca donesene su 2023. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 21/23).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.B. Energetski sustavi i mreže

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav

Karta 3.A. Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.B.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.B.2- Zone sanitarne zaštite zona izvorišta i poplavna područja

Karta 3.C. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. – 4.5. Građevinska područja naselja

Karte 4.6. – 4.10. Građevinska područja naselja

Karte 4.11. – 4.20. Građevinska područja naselja

Karte 4.21. – 4.22. Građevinska područja naselja

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca donesene su 2020. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 17/20).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.52. Građevinska područja naselja – Karlovac

Karte 4.53. Građevinska područja naselja – Skakavac

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca donesene su 2011. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 06/11).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A.1. Promet – shema prometa

Karta 2.A. Promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.B. Energetski sustavi i mreže

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav

Karta 3.A. Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.C. Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Pregledna shema veze listova

Karte 4.39. – 4.62. Građevinska područja naselja – Karlovac

Karte 4.2. – 4.30. Građevinska područja naselja – Ozalj

Karte 4.19. – 4.37. Građevinska područja naselja – Pisarovina

Karte 4.43. – 4.59. Građevinska područja naselja – Skakavac

Karte 4.63. – 4.81. Građevinska područja naselja – Skakavac

Karte 4.42. – 4.49. Građevinska područja naselja – Skakavac

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju donesene su 2010. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 05/10).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet

Karta 2.3. Telekomunikacije, pošta, vodnogospodarstvo

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karta S1. Građevinska područja naselja – Donje Mekušje, Husje, Vodostaj

Prostorni plan uređenja Grada Karlovca donesen je 2002. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 01/02).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje