Grad Ogulin

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OGULINA

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 04/05). Do danas su donesene četiri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina donesene su 2020. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 72/20).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina donesene su 2018. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 22/18, 28/19 – ispravak).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Ispravak – “Glasnik Karlovačke županije”, broj 28/19

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski i vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4. Građevinska područja naselja

II. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina donesene su 2013. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 19/13).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski i vodoopskrbni sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4. Građevinska područja naselja

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina donesene su 2011. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 30/11).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet, pošta i telekomunikacije