OPĆINA PLAŠKI

Detaljni plan uređenja Novog groblja Plaški donesen je 2009. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 54/09).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:500

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.A. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – prometna infrastrukturna mreža

Karta 2.B. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – komunalna infrastrukturna mreža

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Prilozi u mjerilu 1:10

Tipski nacrti grobnica i kazeta za urne

Detalnji plan uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene EKO-SELO VERA u naselju Plaški donesen je 2011. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 11/11).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.A. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – prometna mreža

Karta 2.B. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Uvjeti gradnje