GRAD OZALJ

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Ozlja – UPU-1 donesene su 2019. godine (“Službeni glasnik Grada Ozlja”, broj 01/19, 02/19 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – pošta, telekomunikacije i energetski sustav

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3.A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina -uvjeti korištenja

Karta 3.B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – oblici korištenja

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja gospodarsko – proizvodne zone Lug – UPU-3 donesene su 2009. godine (“Službeni glasnik Grada Ozlja”, broj 01/09).

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarsko – proizvodne zone Lug – UPU-3 donesene su 2014. godine (“Službeni glasnik Grada Ozlja”, broj 06/14).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije i energetski sustav

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gospodarsko – poslovne zone u Ozlju – DPU-1 donesene su 2011. godine (“Službeni glasnik Grada Ozlja”, broj 07/11).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.A. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – prometni sustav

Karta 2.B. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – energetski i telekomunikacijski sustav

Karta 2.C. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – sustav vodoopskrbe i odvodnje

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Uvjeti gradnje

Detaljni plan uređenja gospodarsko – poslovne zone u Ozlju – DPU-1 donesen je 2007. godine (“Službeni glasnik Grada Ozlja”, broj 05/07).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.A. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – prometni sustav

Karta 2.B. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – energetski i telekomunikacijski sustav

Karta 2.C. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – sustav vodoopskrbe i odvodnje

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Uvjeti gradnje