OPĆINA DRAGANIĆ

Urbanistički plan uređenja središta Općine Draganić donesen je 2008. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 11/08).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav i telekomunikacije

Karta 2.3 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje – oblici korištenja

Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone “Draganić 1” donesen je 2013. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 59/13).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije i energetski sustavi

Karta 2.C Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustavi

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina