OPĆINA NETRETIĆ

Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Vinski Vrh donesen je 2022. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 02/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – Energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja Dubravčani donesen je 2012. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 04/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna mreža

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacijska mreža

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – elektro i energetska mreža

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrbna mreža

Karta 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4.1 Način i uvjeti gradnje – oblici korištenja

Karta 4.2 Način i uvjeti gradnje – plan parcelacije sjevernog dijela naselja

Urbanistički plan uređenja radne zone “Maletići” donesen je 2013. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 01/13).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – plinoopskrba

Karta 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba

Karta 2.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda

Karta 2.7. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja oborinskih voda

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.1 Način i uvjeti gradnje – oblici korištenja

Karta 4.2 Način i uvjeti gradnje – način gradnje

Karta 4.3 Način i uvjeti gradnje – plan parcelacije

Urbanistički plan uređenja turističke zone “Novigrad na Dobri” donesen je 2019. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 01/19).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja turističke zone “Veliki Modruš Potok” donesen je 2018. godine (“Glasnik Općine Netretić”, broj 06/18).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacije i energetski sustav

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.1 Način i uvjeti gradnje – oblici korištenja

Karta 4.2 Način i uvjeti gradnje – način gradnje

Karta 4.3 Način i uvjeti gradnje – plan parcelacije