OPĆINA LASINJA

Urbanistički plan uređenja gospodarske ugostiteljsko-turističke zone “Lovački dom” donesen je 2022. godine (“Službeni glasnik općine Lasinja”, broj 05/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturne mreže i uređaji – promet

Karta 2.2. Telekomunikacije, elektroopskrba i toplovod

Karta 2.3. Vodoopskrba i odvodnja

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja gospodarsko proizvodne zone Lasinja donesen je 2016. godine (“Službeni glasnik općine Lasinja”, broj 06/16).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1 Infrastrukturne mreže i uređaji – promet

Karta 2.2 Telekomunikacije, elektoopskrba i toplovod

Karta 2.3 Vodoopskrba i odvodnja

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje