OPĆINA KRNJAK

Urbanistički plan uređenja groblja u naselju Krnjak donesen je 2016. godine (“Glasnik Općine Krnjak”, broj 05/16).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna mreža

Karta 2.B Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – komunalna infrastrukturna mreža

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Prilog u mjerilu 1:500

Prilog 2. plan kompleksa groblja

Prilozi u mjerilu 1:200

Rasteri i razmještaj ukopnih parcela za grobna polja I.-V.

Prilozi u mjerilu 1:50

Tipski nacrti grobnica, kazeta za urne i kosturnice