OPĆINA BOSILJEVO

Urbanistički plan uređenja poslovno – industrijske zone Bosiljevo – UPU – 9 donesen je 2018. godine (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo”, broj 06/18).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.1.A Infrastrukturni sustavi – promet i telekomunikacije – uzdužni profili prometnica

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.1. Način i uvjeti gradnje – prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje i uređenje površina javne namjene

Detaljni plan uređenja DPU – 2 Bosiljevo donesen je 2009. godine (“Službeni glasnik Općine Bosiljevo”, broj 64/09).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio planaKarta u mjerilu 1:1000

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.1 Promet i telekomunikacije

Karta 2.2 Energetski sustav

Karta 2.3 Vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.1 Uvjeti gradnje

Karta 4.2 Plan parcelacije