OPĆINA TOUNJ

Urbanistički plan uređenja radne zone I-1/Vrtača – UPU4 donesen je 2017. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 12/20).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje