OPĆINA RIBNIK

Urbanistički plan uređenja Lipnik donesen je 2015. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 26/15).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio planaKarte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna i ulična mreža, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski i energetski sustavi

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.1. Način i uvjeti gradnje

Karta 4.2. Način i uvjeti gradnje – prijedlog parcelacije