OPĆINA JOSIPDOL

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene “Vojarna II” donesena je 2019. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 58/19).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene “Vojarna II” donesen je 2012. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 26/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Prometna i ulična mreža

Karta 2.1. Komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Komunalna infrastrukturna mreža -vodnogospodarski sustavi, korištenje voda, odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3.B Uvjeti korištenja i zaštite prostora – zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Karta 4. Način i uvjeti korištenja – oblici korištenja

I. Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol donesene su 2017. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 14/17).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1.a Korištenje i namjena prostora

Karta 1.b Korištenje i namjena prostora

Karta 2.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet i ulična mreža

Karta 2.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet i ulična mreža

Karta 2.1.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustavi – elektroenergetika i plinoopskrba

Karta 2.1.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustavi – elektroenergetika i plinoopskrba

Karta 2.2.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustavi – korištenje voda i odvodnja otpadnih voda

Karta 2.2.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustavi – korištenje voda i odvodnja otpadnih voda

Karta 2.3.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 3.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4.1.a Način i uvjeti korištenja – oblici korištenja

Karta 4.1.b Način i uvjeti korištenja – oblici korištenja

Karta 4.2.a Način i uvjeti korištenja – način gradnje

Karta 4.2.b Način i uvjeti korištenja – način gradnje

Urbanistički plan uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol donesen je 2012. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 26/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1.a Korištenje i namjena prostora

Karta 1.b Korištenje i namjena prostora

Karta 2.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet i ulična mreža

Karta 2.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet i ulična mreža

Karta 2.1.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustavi – elektroenergetika i plinoopskrba

Karta 2.1.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustavi – elektroenergetika i plinoopskrba

Karta 2.2.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustavi – korištenje voda i odvodnja otpadnih voda

Karta 2.2.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustavi – korištenje voda i odvodnja otpadnih voda

Karta 2.3.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 3.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4.1.a Način i uvjeti korištenja – oblici korištenja

Karta 4.1.b Način i uvjeti korištenja – oblici korištenja

Karta 4.2.a Način i uvjeti korištenja – način gradnje

Karta 4.2.b Način i uvjeti korištenja – način gradnje