GRAD KARLOVAC

III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca donesene su 2019. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 13/19, 15/19 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst

Grafički dio plana

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti

Karta 3.1. Cestovni i željeznički promet

Karta 3.2.A Vodnogospodarski sustav – korištenje voda

Karta 3.2.B Vodnogospodarski sustav – zaštita i uređenje voda

Karta 3.3.A Energetski sustavi – elektroenergetski sustav

Karta 3.3.B Energetski sustavi – toplovodni sustav i plinoopskrbni sustav

Karta 3.4. Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 3.3.A Energetski sustavi – elektroenergetski sustav

Karta 4.1. zaštita prirode i krajobraz

Karta 4.2. Zaštita kulturnog nasljeđa

Karta 4.3.A Područja posebnih ograničenja i mjera uređenja – uvjeti korištenja

Karta 4.3.B Područja posebnih ograničenja i mjera uređenja – mjere zaštite

Karta 4.4. Obaveza izrade dokumenata uređenja prostora

Urbanistički plan uređenja “Poslovna zona Mekušje – 2.A etapa (2.18 A)” donesen je 2022. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 19/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karta 0. Zatečeno stanje obuhvata UPU-a

Karta 1. Namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetska infrastruktura

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodoopskrbna infrastruktura

Karta 3. Uvjeti korištenja – područja posebnih ograničenja

Karta 4. Oblici korištenja i način gradnje

Urbanistički plan uređenja “Pivovara” donesen je 2022. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 18/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža – elektroničke komunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža – energetski sustavi

Karta 2.D. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 4. Oblici korištenja i način gradnje

Urbanistički plan uređenja ŠRC Korana donesen je 2022. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 06/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 0. Postojeće stanje

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna infrastruktura

Karta 2.1.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – presjeci prometnica

Karta 2.2. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustavi, elektroničke komunikacije i radio

Karta 2.3. Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav – vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – prirodna i kulturno povijesna baština

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karta 4.1. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja

Karta 4.2. Oblici korištenja i način gradnje – uvjeti i način gradnje

Karta 4.3. Oblici korištenja i način gradnje – plan parcelacije

Urbanistički plan uređenja Luščić – centar donesen je 2022. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 02/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 0. Koncept plana

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometni sustav

Karta 2.B. Prometna, uliča i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža -pošta, elektroničke komunikacije i energetski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja Banija Kupa I donesen je 2010. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 13/10). Do danas su donesene jedne izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Banija – Kupa I.

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Banija – Kupa I donesene su 2017. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 07/17, 06/18 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 0. Pregledna karta izmjena i dopuna

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.2. Prometna, uliča i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav i elektroničke konunikacije

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.1. Oblici korištenja i način gradnje – oblici korištenja

Karta 4.2. Oblici korištenja i način gradnje – način gradnje

Urbanistički plan uređenja gospodarsko – servisnog predjela “Selce” donesen je 2015. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 10/15).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio planaKarte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Promet

Karta 2.2. Komunikacijski i energetski sustav

Karta 2.3. Vodnogospodarski sustav

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav

Karta 4.1. Oblici korištenja

Karta 4.2. Način gradnje

Urbanistički plan uređenja “Groblje Hrnetić” donesen je 2017. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 07/17).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio planaKarte u mjerilu 1:500

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Elektroničke komunikacije i energetski sustav

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4.A. Uvjeti gradnje

Prikazi u mjerilu 1:200

Prikazi 4.B1 – 4.B16 Raster i razmještaj ukopnih parcela

Prikazi u mjerilu 1:50

Prikazi 4.C.1 – 4.C.3 Detaljni nacrti ukopnih mjesta

Urbanistički plan uređenja “Groblje Mala Švarča” donesen je 2017. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 13/17).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:500

Karte 1. – 4.B.

Prikazi 4.C.1. – 4.C.9. Raster i razmještaj ukopnih parcela

Prikazi 4.D.1. – 4.D.6. Detaljni nacrti ukopnih mjesta

Urbanistički plan uređenja “Industrijska zona – Jug – Mala Švarča” donesen je 2016. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 10/16).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna i infrastrukturna mreža – prometna mreža

Karta 2.2. Prometna i infrastrukturna mreža – energetska mreža

Karta 2.3. Prometna i infrastrukturna mreža – vodoopskrba i dovodnja

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja “Poduzetnička zona – Mrzlo Polje – Karlovac” donesen je 2016. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 10/16).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna i infrastrukturna mreža – prometna mreža

Karta 2.2. Prometna i infrastrukturna mreža – energetska mreža

Karta 2.3. Prometna i infrastrukturna mreža – vodoopskrba i dovodnja

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja “Poslovna zona Mekušje – I. etapa” donesen je 2017. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 17/17).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi – promet i telekomunikacije

Karta 2.1.A. Poprečni profil prometnica – GU i SU

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi – vodoopskrba i odvodnja

Karta 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4.1.A. Oblici korištenja i uvjeti gradnje

Karta 4.1.B. Oblici korištenja i uvjeti gradnje

Karta 4.2. Uvjeti gradnje – plan parcelacije

Urbanistički plan uređenja “Zvijezda” donesen je 2017. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 07/17).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio planaKarte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav – elektroenergetika

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav – plinoopskrba

Karta 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrbni sustav – vodoopskrba

Karta 2.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav – odvodnja

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – zaštita kulturne i prirodne baštine

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – mjere zaštite arheoloških lokaliteta

Karta 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – oblici korištenja i način gradnje

Karta 4.1. Način i uvjeti gradnje

Karta 4.2. Način i uvjeti gradnje tvrđavskog sklopa, zelenila i pješačkih površina

Više informacija o Urbanističkim planovima uređenja u Gradu Karlovcu dostupno je na stranicama Grada Karlovca.

Urbanistički plan uređenja “Groblje Velika Švarča” donesen je 2021. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 15/21).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:500

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – elektroničke komunikacije i elektroopskrba

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrbni sustav

Karta 4.A. Oblici korištenja i način gradnje – uvjeti gradnje

Prikazi u mjerilu 1:200

Prikaz 4.B.1. Oblici korištenja i način gradnje -raster i razmještaj ukopnih parcela – polje A

Prikaz 4.B.2. Oblici korištenja i način gradnje -raster i razmještaj ukopnih parcela – polje B

Prikaz 4.B.3. Oblici korištenja i način gradnje -raster i razmještaj ukopnih parcela – polje C

Prikaz 4.B.4. Oblici korištenja i način gradnje -raster i razmještaj ukopnih parcela – polje D

Prikazi u mjerilu 1:50

Prikaz 4.C.1. Oblici korištenja i način gradnje – detaljni nacrt ukopnog mjesta – zemljani grobovi

Prikaz 4.C.2. Oblici korištenja i način gradnje – detaljni nacrt ukopnog mjesta – niše za urne

Više informacija o Urbanističkim planovima uređenja u Gradu Karlovcu dostupno je na stranicama Grada Karlovca.

Detaljni plan uređenja groblja Jamadol donesen je 2012. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 12/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio planaKarte u mjerilu 1:500

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Elektroničke komunikacije i energetski sustav

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav

Karta 3. Pejsažno uređenje

Karta 4.A. Uvjeti gradnje

Karte u mjerilu 1:200

4.B.1. – 4.B.14. Raster i razmještaj ukopnih parcela

Karte u mjerilu 1:50

4.C.1. – 4.C.3. Detaljni nacrti ukopnih mjesta

Detaljni plan uređenja groblja Zadobarje donesen je 2013. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 07/13).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:500

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Energetski sustav

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav

Karta 3.A. Uvjeti korištenja i zaštite graditeljske baštine

Karta 3.B. Pejsažno uređenje

Karta 4.A. Uvjeti gradnje

Karta 4.B. Presjeci

Karta 4.D. Raster i razmještaj ukopnih parcela

Karte u mjerilu 1:50

Nacrt 4.C. Detaljni nacrt ukopnog mjesta

Detaljni plan uređenja Luščić I donesen je 2007. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 17/07).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Tablica

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.1. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.4. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Detaljni plan uređenja Luščić II donesen je 2008. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 04/08). Do danas su donesene jedne izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Luščić II.

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Tablica

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.1. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.4. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti gradnje

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Luščić II donesene su 2022. godine (“Glasnik Grada Karlovca, broj 02/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Tablica

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.1. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – promet

Karta 2.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.4. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti gradnje

Detaljni plan uređenja Mahično – FV donesen je 2011. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 06/11).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – prometna mreža

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – telekomunikacijska i elektroenergetska mreža

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja, vodovodna, toplovodna i plinska mreža

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – parcelacija

Karta 4. Uvjeti gradnje

Više informacija o Detaljnim planovima uređenja u Gradu Karlovcu dostupno je na stranicama Grada Karlovca.