GRAD OGULIN

Urbanistički plan uređenja naselja Ogulin – UPU-1 – pročišćeni tekst odredbi za provedbu (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 12/24).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst

II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU-1 donesene su 2023. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 52/23).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna i ulična mreža

Karta 2.2. Pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Energetski sustav

Karta 2.4. Korištenje voda

Karta 2.5. Odvodnja otpadnih voda

Karta 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4.1. Oblici korištenja

Karta 4.2. Način gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Jasenak – UPU-2 donesen je 2012. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 08/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – energetski sustav

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – vodnogospodarski sustav – vodoopskrba i zaštita voda

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja (priroda) i ograničenja u korištenju

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina – područja posebnih uvjeta korištenja (ekološka mreža i kultura)

Karta 4.1. Način i uvjeti gradnje – oblici korištenja

Karta 4.2. Način i uvjeti gradnje – način gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin – UPU-1 donesene su 2020. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 50/20).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 4.1. Oblici korištenja

Urbanistički plan uređenja naselja Ogulin – UPU-1 donesen je 2008. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 29/08).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Promet

Karta 2.2. Pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Energetski sustav

Karta 2.4. Korištenje voda

Karta 2.5. Odvodnja otpadnih voda

Karta 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4.1. Oblici korištenja

Karta 4.2. Način gradnje

Poprečni presjeci ulica u mjerilu 1:200

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Ogulin donesene su 2020. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 72/20).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Promet

Karta 2.2. pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Energetski sustav

Karta 2.4. Vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Ogulin donesene su 2012. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 42/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio planaKarte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Promet

Karta 2.2. Pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Energetski sustav

Karta 2.4. Vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Ogulin donesen je 2005. godine.

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Promet

Karta 2.2. Pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Energetski sustav

Karta 2.4. Vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja Sabljaci – UPU-8 donesen je 2007. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 44/07).

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja – UPU-8 donesene su 2016. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 28/16 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Telekomunikacije

Karta 2.C. Elektroopskrba

Karta 2.D. Vodnogospodarski sustav

Karta 2.E. Odvodnja

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.A. Oblici korištenja

Karta 4.B. Način gradnje stambenih građevina

Detaljni plan uređenja školsko-sportskih sadržaja uz Prvu osnovnu školu donesen je 2005. godine (“Glasnik Karlovačke županije, broj 44/05).

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja školsko-sportskih sadržaja uz Prvu osnovnu školu donesene su 2012. godine (“Glasnik Karlovačke županije, broj 08/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 2.1. Detaljna namjena površina

Karta 2.2.A. Promet

Karta 2.2.B. Telekomunikacije

Karta 2.2.C. Elektroopskrba

Karta 2.2.C.1. Javna rasvjeta

Karta 2.2.D. Vodoopskrba i odvodnja

Karta 2.2.E. Plinoopskrba

Karta 2.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 2.4. Uvjeti gradnje

Karta 2.5. Plan parcelacije