GRAD DUGA RESA

Urbanistički plan uređenja Grada Duge Rese donesen je 2008. godine (“Službeni glasnik Grada Duga Resa”, broj 05/08). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese.

III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2023. godine (“Službeni glasnik Grada Duga Resa”, broj 09/23).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Grafički dio plana Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A Promet

Karta 2.B Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.C Energetski sustav

Karta 2.D Vodnogospodarski sustav

Karta 4.A Oblici korištenja

Karta 4.B Način gradnje

 

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2020. godine (“Službeni glasnik Grada Duga Resa”, broj 08/20, 01/21 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst

Grafički dio plana Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A Promet

Karta 2.B Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.C Energetski sustav

Karta 2.D Vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4.A Oblici korištenja

Karta 4.B Način gradnje

Više informacija o Urbanističkom planu Grada Duga Resa dostupno je na stranicama Grada Duge Rese.