GRAD KARLOVAC – GENERALNI URBANISTIČKI PLAN

Generalni urbanistički plan Grada Karlovca donesen je 2007. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 14/07, 21/07, 06/08). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca.

III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca donesene su 2019. godine (“Glasnik Grada Karlovca”, broj 13/19, 15/19 – pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje – pročišćeni tekst

Grafički dio plana Karte u mjerilu 1:10000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti

Karta 3.1. Cestovni i željeznički promet

Karta 3.2.A Vodnogospodarski sustav – korištenje voda

Karta 3.2.B Vodnogospodarski sustav – zaštita i uređenje voda

Karta 3.3.A Energetski sustavi – elektroenergetski sustav

Karta 3.3.B Energetski sustavi – toplovodni sustav i plinoopskrbni sustav

Karta 3.4. Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 4.1. Zaštita prirode i krajobraz

Karta 4.2. Zaštita kulturnog nasljeđa

Karta 4.3.A Područja posebnih ograničenja i mjera uređenja – uvjeti korištenja

Karta 4.3.B Područja posebnih ograničenja i mjera uređenja – mjere zaštite

Karta 4.4. Obaveza izrade dokumenata uređenja prostora

Više informacija o Generalnom urbanističkom planu uređenja Grada Karlovca dostupno je na stranicama Grada Karlovca.