USTROJ I TIJELA ZAVODA

Unutarnje ustrojstvo temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju, Zakona o ustanovama te drugim važećim zakonskim odredbama i na temelju njih donesenim propisima.

Upravno vijeće je donijelo 15.6.2015. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije kojim su definirana radna mjesta i potreban broj izvršitelja određene stručne spreme:

- ravnatelj-VSS magistar inženjer arhitektonskog ili građevinskog smjera,
- glavni planer/zamjenik ravnatelja-VSS magistar inženjer arhitekture,
- prostorni planer-VSS magistar inženjer arhitekture,
- planer infrastrukture-VSS magistar inženjer prometa ili građevine,
- stručni suradnik za zaštitu okoliša-VSS magistar inženjer prirodnih ili društvenih znanosti,
- stručni suradnik za razvoj-magistar ili stručni specijalist ekonomskih ili srodnih znanosti,
- administrativni tajnik-SSS ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera.

Zavod predstavlja, vodi i zastupa ravnatelj, a Zavodom upravlja Upravno vijeće.
Tijela Zavoda su Upravo vijeće i ravnatelj.

Ovlasti i odgovornosti tijela propisane su Odlukom o osnivanju (Glasnik Karlovačke županije br. 12/2014, Klasa: 021-04/14-01/57, Urbroj: 2133/1-08/01-14-04 od 27.03.2014.) i Statutom (Glasnik Karlovačke županije br. 25/2014, Klasa: 023-01/14-01/05, Urbroj: 383-01/14-01/2 od 28.05.2014.). Upravno vijeće upravlja ustanovom. Ima predsjednika i dva člana koje imenuje i razrješava Župan na vrijeme od 4 godine.