PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE

Prostorni plan uređenja općine je dokument kojim se planira uređenje prostora jedinice lokalne samouprave. Sve jedinice lokalne samouprave (veliki gradovi, gradovi i općine), temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju, obvezni su za svoje područje donijeti prostorni plan uređenja (PPU).

Nositelj izrade ovog dokumenta prostornog uređenja je općina, a donosi ga Općinsko vijeće.

Prostorni plan uređenja sadrži grafičke prikaze u mjerilu 1:25.000:
- korištenje i namjenu prostora,
- glavne mreže infrastrukture i uvjete zaštite prostora i ograničenja,
- te kartografske prikaze građevinskih područja izrađene na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5.000 i tekstualne opise i odredbe za provođenje plana.

Izrada i donošenje prostornog plana uređenja provodi se prema zakonski propisanom postupku koji uključuje javnu raspravu i sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija, uz mogućnost davanja primjedaba i prijedloga na plan. Prije donošenja na Plan treba ishoditi i propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa propisima i planovima šireg područja.

Prostorni plan uređenja Općine, kao plan užeg područja u odnosu na županijski plan, izrađuje se u skladu s planskim elementima Prostornog plana Županije.

Opća polazišta za izradu prostornih planova lokalne razine

Registar prostornih planova

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BARILOVIĆ

Prostorni plan uređenja Općine Barilović  donesen je 2007. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 03/07). Do danas su donesene četiri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović.


IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović donesene su 2018. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 02/18).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karte u mjerilu 1:5000

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović donesene su 2016. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 02/16).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. - 4.31. Građevinska područja naselja
II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović donesene su 2015. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 01/15).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000
I. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović donesene su 2014. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 01/14).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000
Karta 4.28. Građevinska područja naselja
Prostorni plan uređenja Općine Barilović donsesen je 2007. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 03/07).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BOSILJEVO

Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo  donesen je 2007. godine ("Službeni glasnik Općine Bosiljevo", broj 37/07). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo.


IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo donesene su 2022. godine ("Službeni glasnik Općine Bosiljevo", broj 04/22).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. - 4.8. Građevinska područja naselja

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo donesene su 2019. godine ("Službeni glasnik Općine Bosiljevo", broj 03/19).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 1. Korištenje i namjena površina


II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo donesene su 2018. godine ("Službeni glasnik Općine Bosiljevo", broj 06/18).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karta u mjerilu 1:5000
I. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Bosiljevo donesene su 2015. godine ("Službeni glasnik Općine Bosiljevo", broj 16/15).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Prostorni plan uređenja Općine Bosiljevo donesen je 2007. godine ("Službeni glasnik Općine Bosiljevo", broj 37/07).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE CETINGRAD

Prostorni plan uređenja Općine Cetingrad donesen je 2007. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 36/07). Do danas je donesena jedna izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad.


I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Cetingrad donesene su 2020. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 51/20, 59/20 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. - 4.24. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Općine Cetingrad donesen je 2007. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 36/07).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana
Izvodi iz Prostornog plana Karlovačke županije u mjerilu 1:100000

Karte 1. - 4. Izvodi iz PPKŽ

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. - 4.24. Građevinska područja naselja

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DRAGANIĆ

Prostorni plan uređenja Općine Draganić donesen je 2006. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 30/06). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić.


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić donesene su 2017. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 13/17).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 1.A. Korištenje i namjena prostora - prostori za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi i mreže - promet

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi i mreže - pošta i telekomunikacije

Karta 2.C.. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustavi

Karta 2.D.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustavi - vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Karta 2.D.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustavi - vodno gospodarstvo

Karta 3.A.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja - prirodna i kulturna baština

Karta 3.A.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja - staništa

Karta 3.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora -područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

 
Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.A. - 4.C.2. Građevinska područja naselja


I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Draganić donesene su 2010. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 26/10, 40/10 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora - prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - promet

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi - energetski sustav

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi - pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav + obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - uvjeti korištenja - zaštićeni dijelovi prirode

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - uvjeti korištenja - zaštita kulturnih dobara

Karta 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. - 4.2. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Općine Draganić donesen je 2006. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 30/06).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora - prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - promet

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi - energetski sustav

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi - pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav + obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - uvjeti korištenja - zaštićeni dijelovi prirode

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - uvjeti korištenja - zaštita kulturnih dobara

Karta 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. - 4.2. Građevinska područja naselja

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GENERALSKI STOL

Prostorni plan uređenja Općine Generalski Stol donesen je 2007. godine ("Glasnik Općine Generalski Stol", broj 03/07). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol.


III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol donesene su 2017. godine ("Glasnik Općine Generalski Stol", broj 05/17).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. - 4.8. Građevinska područja naselja


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol donesene su 2014. godine ("Glasnik Općine Generalski Stol", broj 03/14).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Izvodi iz Prostornog plana Karlovačke županije u mjerilu 1:100000

Karte 1. - 3.3. Izvodi iz PPKŽ

Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. - 4.9. Građevinska područja naselja


I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol donesene su 2009. godine ("Glasnik Općine Generalski Stol", broj 03/09).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Prostorni plan uređenja Općine Generalski Stol donesen je 2007. godine ("Glasnik Općine Generalski Stol", broj 03/07).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JOSIPDOL

Prostorni plan uređenja Općine Josipdol donesen je 2005. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 36/05). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Josipdol.


II. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Josipdol donesene su 2017. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 14/17).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora - prostori za razvoj i uređenje


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.2. - 4.11. Građevinska područja naselja


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Josipdol donesene su 2012. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 26/12).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 0.1. Sustav središnjih naselja i razvojnih mjesta

Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora - prostori za razvoj i uređenje

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - promet

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - promet, pošta i energetski sustavi

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja - prirodna baština

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja primjene posebnih uvjeta korištenja - kulturna baština


Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. - 4.14. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Općine Josipdol donesen je 2005. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 36/05).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KAMANJE

Prostorni plan uređenja Općine Kamanje donesen je 2009. godine ("Glasnik Općine Kamanje", broj 04/09). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kamanje.


II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kamanje donesene su 2019. godine ("Glasnik Općine Kamanje", broj 04/19).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Površine za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada

Karta 3.A, Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.C. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.A. - 4.C. Građevinska područja naselja


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kamanje donesene su 2012. godine ("Glasnik Općine Kamanje", broj 02/13).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Površine za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Promet

Karta 2.B. Pošta i elektroničke komunikacije

Karta 3.A, Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.C. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.A. - 4.C. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Općine Kamanje donesen je 2009. godine ("Glasnik Općine Kamanje", broj 04/09).


Tekstualni dio plana


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karte u mjerilu 1:5000

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KRNJAK

Prostorni plan uređenja Općine Krnjak donesen je 2005. godine ("Glasnik Općine Krnjak", broj 02/05). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krnjak.


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krnjak donesene su 2016. godine ("Glasnik Općine Krnjak", broj 05/16, 08/16 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.11. i 4.16. Građevinska područja naselja


Karte u mjerilu 1:2000

Karta 5. Gospodarska zona Krnjak - detaljniji uvjeti provedbe


Ciljane I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Krnjak donesene su 2012. godine ("Glasnik Općine Krnjak", broj 06/12, 01/16 - ispravak).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - cijevni transport nafte i plina, elektroenergetika, pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - II


Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. - 4.30. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Općine Krnjak donesen je 2005. godine ("Glasnik Općine Krnjak", broj 02/05).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LASINJA

Prostorni plan uređenja Općine Lasinja donesen je 2001. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 22/01). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja.


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja donesene su 2016. godine ("Glasnik Općine Lasinja", broj 03/16).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. - 4.8. Građevinska područja naselja


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lasinja donesene su 2007. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 34/07).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi


Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. - 4.8. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Općine Lasinja donesen je 2001. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 22/01).


PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE NETRETIĆ

Prostorni plan uređenja Općine Netretić donesen je 2007. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 11/07). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Netretić.


Prostorni plan uređenja Općine Netretić - usklađenje s Prostornim planom Karlovačke županije donesen je  2022. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 02/22).

Tekstualni dio plana
Obrazloženje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina


Karte u mjerilu 1:5000

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Netretić donesene su 2019. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 09/19, 01/20 - pročišćeni tekst, 06/21 - ispravak).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - prometna mreža

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav, pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 3.2. Područja posebnih uvjeta korištenja prostora


Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. i 4.14. Građevinska područja naseljaIzmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Netretić donesene su 2012. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 10/12, 01/13 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. - 4.24. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Općine Netretić donesen je 2007. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 11/07).

Tekstualni dio plana


PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PLAŠKI

Prostorni plan uređenja Općine Plaški donesen je 2006. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 42/06). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Plaški.


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Plaški donesene su 2021. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 19/21).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav

Karta 2.4. Infrastrukturni sustavi - vodoopskrba, odvodnja i postupanje s otpadom

Karta 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - uvjeti korištenja

Karta 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. i 4.8. Građevinska područja naselja


Karte u mjerilu 1:2000

Karta 4.9. Ugostiteljsko -turistička namjena - Hotel "Latin" - detaljniji uvjeti provedbe


Ciljane I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Plaški donesene su 2014. godine ("Glasnik Općine Karlovačke županije", broj 05/14).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Prostorni plan uređenja Općine Plaški donesen je 2006. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 42/06).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 0.1. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RAKOVICA

Prostorni plan uređenja Općine Rakovica donesen je 2005. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 30/05). Do danas je doneseno šest izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica.


VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2020. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 09/20).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - promet, pošta i telekomunikacije

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.-5a, 4-6b, . i 4.15. Građevinska područja naselja


V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2019. godine ("Glasnik Općine Rakovica", broj 10/19, 10/19 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2019. godine ("Glasnik Općine Rakovica", broj 11/19).

Tekstualni dio plana


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2017. godine ("Glasnik Općine Rakovica", broj 07/17).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1 .- 4.18. Građevinska područja naselja
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2015. godine ("Glasnik Općine Rakovica", broj 01/15).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora


Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.2 .- 4.17. Građevinska područja naselja
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica donesene su 2013. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 07/13).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1 .- 4.19. Građevinska područja naselja
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica donesen je 2005. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 30/05, 15/06, 11/09).

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE RIBNIK

Prostorni plan uređenja Općine Ribnik donesen je 2007. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 32/07). Do danas je donesena jedna Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ribnik.


Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ribnik donesene su 2014. godine ("Službeni glasnik Karlovačke županije", broj 05/14).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.2. Građevinska područja naselja - Lipnik


Prostorni plan uređenja Općine Ribnik donesen je 2007. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 32/07).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:100000 - Izvodi iz Prostornog plana Karlovačke županije

Karta 1. Korištenje i namjena prostora/površina

Karta 2. Infrastrukturni sustavi

Karta 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1-4. Građevinska područja naselja


PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SABORSKO

Prostorni plan uređenja Općine Saborsko donesen je 2007. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 26/07). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Saborsko.


III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Saborsko donesene su 2021. godine ("Službeni glasnik Karlovačke županije", broj 19/21).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi - cestovni i željeznički promet, promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi -energetski i vodnogospodarski sustav, gospodarenje otpadom

Karta 3.A. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.B. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.A. - 4.D.2. Građevinska područja naselja


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Saborsko donesene su 2017. godine ("Službeni glasnik Karlovačke županije", broj 03/17, 04/17 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi - cestovni i željeznički promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi - energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora


Karte u mjerilu 1:5000
Karta 4.A. - 4.D.2. Građevinska područja naselja

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Saborsko donesene su 2015. godine ("Službeni glasnik Karlovačke županije", broj 39/15).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi - cestovni i željeznički promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi - energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.A. - 4.D.2. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Općine Saborsko donesen je 2007. godine ("Službeni glasnik Karlovačke županije", broj 26/07).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi - cestovni i željeznički promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.B. Infrastrukturni sustavi - energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora


Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.A. - 4.D.2. Građevinska područja naselja

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE TOUNJ

 Prostorni plan uređenja Općine Tounj donesen je 2005. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 55/05). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tounj.


I. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tounj donesene su 2014. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 09/14).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora

Karta 3.2. Uvjeti za korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja


Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.7. Građevinska područja naselja Zdenac


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tounj donesene su 2011. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 31/11, 43/11 - pročišćeni tekst).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 0.1. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora

Karta 1.2. Korištenje i namjena prostora - promet

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže energetski sustavi + pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodoopskrbni sustav + obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1.A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - graditeljska baština

Karta 3.1.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - prirodna baština

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera zaštite


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. - 4.7. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Općine Tounj donesen je 2005. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 55/05).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VOJNIĆ

Prostorni plan uređenja Općine Vojnić donesen je 2005. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 14/05). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić.


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić donesene su 2016. godine ("Službeni glasnik Općine Vojnić", broj 14/16).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - prizvodnja i cijevni trasnsport nafte i plina

Karta 2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav - elektroenergetika

Karta 2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.01. - 4.46. Građevinska područja naselja


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić donesene su 2007. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 35/07, 12/08 - ispravak greške).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Ispravak greške


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1.1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - promet

Karta 3.1. Uvjeti za korištenja i zaštite prostora

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ŽAKANJE

Prostorni plan uređenja Općine Žakanje donesen je 2008. godine ("Službeni glasnik Općine Žakanje", broj 01/08). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje.


III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje donesene su 2020. godine ("Službeni glasnik Općine Žakanje", broj 06/20).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 2.C. Vodnogospodarski sustav


Karte u mjerilu 1:5000

Karta 4.J. Građevinska područja naselja


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje donesene su 2019. godine ("Službeni glasnik Općine Žakanje", broj 02/19).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Površine za razvoj i uređenje

Karta 2.A. Infrastrukturni sustavi i mreže - promet

Karta 3.C. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.A. - 4.K. Građevinska područja naselja

I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje donesene su 2015. godine ("Službeni glasnik Općine Žakanje", broj 03/15).