Kazup

Prostorni plan Karlovačke županije – PPKŽ

Prostorni plan Županije je dokument kojim se planira uređenje prostora Županije a koji donosi Županijska skupština. Sadrži grafičke prikaze i tekstualne opise i odredbe za:

- korištenje i namjenu prostora,
- glavne mreže infrastrukture,
- uvjete zaštite prostora i ograničenja.

Izrađuje se temeljem obveze iz propisa o prostornom uređenju, te se u tijeku izrade provodi javna rasprava o ponuđenim rješenjima, kada se o planu mogu izjasniti građani, stručna javnost i mediji.

Prostorni plan Županije se izrađuje u mjerilu 1:100.000 i nivo njegove detaljnosti odgovara ovom mjerilu. Prostorni plan Županije usklađuje se sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, a svi prostorni planovi uređenja općina i gradova na području Karlovačke Županije, po kojima se vrši provedba, moraju biti usklađeni s Prostornim planom Županije.

PROSTORNI PLAN KARLOVAČKE ŽUPANIJE