PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE

Prostorni plan Županije je dokument kojim se planira uređenje prostora Županije a koji donosi Županijska skupština. Sadrži grafičke prikaze i tekstualne opise i odredbe za:

- korištenje i namjenu prostora,
- glavne mreže infrastrukture,
- uvjete zaštite prostora i ograničenja.

Izrađuje se temeljem obveze iz propisa o prostornom uređenju, te se u tijeku izrade provodi javna rasprava o ponuđenim rješenjima, kada se o planu mogu izjasniti građani, stručna javnost i mediji.

Prostorni plan Županije se izrađuje u mjerilu 1:100.000 i nivo njegove detaljnosti odgovara ovom mjerilu. Prostorni plan Županije usklađuje se sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske, a svi prostorni planovi uređenja općina i gradova na području Karlovačke Županije, po kojima se vrši provedba, moraju biti usklađeni s Prostornim planom Županije.


Prije donošenja Plana potrebno je ishoditi propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa propisima i planovima šireg područja.

PROSTORNI PLAN KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Prostorni plan Karlovačke županije (PPKŽ) donesen je 2001. godine (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 26/2001). Do danas je doneseno pet izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.


V. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2014. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 50b/14).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
IV. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2017. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 6c/17,
29c/17 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
III. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2013. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 56/13).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana

II. Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2018. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 8a/18, 19/18 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije donesene su 2008. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 36/08).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
Prostorni plan Karlovačke županije donesen je 2001. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 26/01).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana