Kazup

USTROJ I TIJELA ZAVODA

Unutarnje ustrojstvo temelji se na odredbama Zakona o prostornom uređenju, Zakona o ustanovama te drugim važećim zakonskim odredbama i na temelju njih donesenim propisima.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće i ravnatelj.

Zavod predstavlja, vodi i zastupa ravnatelj, a Zavodom upravlja Upravno vijeće.

Ovlasti i odgovornosti tijela Zavoda propisane su Odlukom o osnivanju i Statutom.

Upravno vijeće upravlja ustanovom. Ima predsjednika i dva člana koje imenuje i razrješava Župan na vrijeme od 4 godine.