Kazup

Upravno vijeće

Zavodom za prostorno uređenje Karlovačke županije upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije ima dva člana koje imenuje i razrješava Župan na razdoblje od 4 godine.

Predsjednica Upravnog vijeća: Kristina Lesić

Članovi Upravnog vijeća: Ivan Knezović i Mirjana Pinušić


Sjednice upravnog vijeća