PROJEKTI


u tijeku:

• IZRADA VI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
• IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
• VOĐENJE I DOPUNA REGISTRA PODATAKA U OKVIRU INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
• IZRADA PROSTORNIH PLANOVA GRADOVA I OPĆINA
• DAVANJE MIŠLJENJA NA PROSTORNO – PLANSKU DOKUMENTACIJU