PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA

Prostorni plan uređenja velikog grada ili grada je dokument kojim se planira uređenje prostora jedinice lokalne samouprave. Sve jedinice lokalne samouprave (veliki gradovi, gradovi i općine), temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju, obvezni su za svoje područje donijeti prostorni plan uređenja (PPU).

Nositelj izrade ovog dokumenta prostornog uređenja je veliki grad ili grad, a donosi ga gradsko vijeće.

Prostorni plan uređenja sadrži grafičke prikaze u mjerilu 1:25.000:
- korištenje i namjenu prostora,
- glavne mreže infrastrukture i uvjete zaštite prostora i ograničenja,
- te kartografske prikaze građevinskih područja izrađene na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5.000 i tekstualne opise i odredbe za provođenje plana.

Izrada i donošenje prostornog plana uređenja provodi se prema zakonski propisanom postupku koji uključuje javnu raspravu i sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija, uz mogućnost davanja primjedaba i prijedloga na plan. Prije donošenja na Plan treba ishoditi i propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa propisima i planovima šireg područja.

Prostorni plan uređenja velikog grada ili grada, kao plan užeg područja u odnosu na županijski plan, izrađuje se u skladu s planskim elementima Prostornog plana Županije.

Opća polazišta za izradu prostornih planova lokalne razine

Registar prostornih planova

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DUGA RESE

Prostorni plan uređenja Grada Duge Rese  donesen je 2001. godine ("Službeni glasnik Grada Duga Resa", broj 09/05). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese.


III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2019. godine ("Službeni glasnik Grada Duga Resa", broj 07/19, 10/19 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karte u mjerilu 1:5000

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2012. godine ("Službeni glasnik Grada Duga Resa", broj 03/12).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4. Građevinska područja naselja
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2008. godine ("Službeni glasnik Grada Duga Resa", broj 05/08).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karte u mjerilu 1:5000

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KARLOVCA

Prostorni plan uređenja Grada Karlovca  donesen je 2002. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 01/02). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca.


III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca donesene su 2020. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 17/20).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca donesene su 2011. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 06/11).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karte u mjerilu 1:5000

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Karlovca u detalju donesene su 2010. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 05/10).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Karte u mjerilu 1:5000
Karta S1. Građevinska područja naselja - Donje Mekušje, Husje, Vodostaj
Prostorni plan uređenja Grada Karlovca donesen je 2002. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 01/02).

Tekstualni dio plana

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OGULINA

Prostorni plan uređenja Grada Ogulina donesen je 2005. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 04/05). Do danas su donesene četiri izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina.


IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina donesene su 2020. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 72/20).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina donesene su 2018. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 22/18, 28/19 - ispravak).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Ispravak - "Glasnik Karlovačke županije", broj 28/19


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi - promet, pošta i telekomunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi - energetski i vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4. Građevinska područja naselja


II. Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina donesene su 2013. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 19/13).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karte u mjerilu 1:5000
Karta 4. Građevinska područja naselja
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ogulina donesene su 2011. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 30/11).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OZLJA

Prostorni plan uređenja Grada Ozlja donesen je 2006. godine ("Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 04/06"). Do danas je donesena jedna izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja.


I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja donesene su 2015. godine ("Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 05/15").

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000

Karte u mjerilu 1:5000
Karte 4.1. - 4..38. Građevinska područja naselja
Prostorni plan uređenja Grada Ozlja donesen je 2006. godine ("Službeni glasnik Grada Ozlja, broj 04/06").


Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:25000
Karta 1. Korištenje i namjena površina

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SLUNJA

Prostorni plan uređenja Grada Slunja donesen je 2006. godine ("Glasnik Karlovačke županije, broj 23/06"). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slunja.


II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slunja donesene su 2020. godine ("Službeni glasnik Grada Slunja, broj 08/20, broj 02/21 - objava Odluke o ispravku Odluke o donošenju II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja").


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje

Odluka o ispravku Odluke o donošenju


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi - promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi - energetski sustav

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. - 4..41. Građevinska područja naselja


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Slunja donesene su 2012. godine ("Glasnik Karlovačke županije, broj 09/12").


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:25000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi - promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi - energetski sustav

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi - vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

Karta 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite


Karte u mjerilu 1:5000

Karte 4.1. - 4..41. Građevinska područja naselja


Prostorni plan uređenja Grada Slunja donesen je 2006. godine ("Glasnik Karlovačke županije, broj 23/06").


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje