PROSTORNI PLANOVI LOKALNE RAZINE

Prostorni planovi lokalne razine, čije je donošenje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, osim prostornih planova uređenja gradova ili općina, sukladno Zakonu o prostornom uređenju su i:

- Generalni urbanistički plan koji se obvezno donosi za građevinsko područje naselja i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja središnjeg naselja velikog grada,
- Urbanistički plan uređenja koji se obvezno donosi za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju,
- Detaljni plan uređenja (koji se temeljem Zakona o prostornom uređenju smatraju urbanističkim planovima uređenja).

GRAD KARLOVAC - GENERALNI URBANISTIČKI PLAN

Generalni urbanistički plan Grada Karlovca  donesen je 2007. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 14/07, 21/07, 06/08). Do danas su donesene tri izmjene i dopune Generalnog urbanističkog  plana Grada Karlovca.


III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca donesene su 2019. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 13/19, 15/19 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:10000

Više informacija o Generalnom urbanističkom planu uređenja Grada Karlovca dostupno je na stranicama Grada Karlovca.  

GRAD DUGA RESA

Urbanistički plan uređenja Grada Duge Rese  donesen je 2008. godine ("Službeni glasnik Grada Duga Resa", broj 05/08). Do danas su donesene dvije izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese.


II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese donesene su 2020. godine ("Službeni glasnik Grada Duga Resa", broj 08/20, 01/21 - pročišćeni tekst).

Više informacija o Urbanističkom planu Grada Duga Resa  dostupno je na stranicama Grada Duge Rese. 

GRAD KARLOVAC

Urbanistički plan uređenja "Poslovna zona Mekušje - 2.A etapa (2.18 A)" donesen je 2022. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 19/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karta 0. Zatečeno stanje obuhvata UPU-a

Karta 1. Namjena površina

Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi - promet

Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi - energetska infrastruktura

Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi - vodoopskrbna infrastruktura

Karta 3. Uvjeti korištenja - područja posebnih ograničenja

Karta 4. Oblici korištenja i način gradnje


Urbanistički plan uređenja "Pivovara" donesen je 2022. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 18/22).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - elektroničke komunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - energetski sustavi

Karta 2.D. Prometna, ulična i infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 4. Oblici korištenja i način gradnje


Urbanistički plan uređenja ŠRC Korana donesen je 2022. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 06/22).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000
Karta 0. Postojeće stanje

Urbanistički plan uređenja Luščić - centar donesen je 2022. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 02/22). 


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000
Karta 0. Koncept plana
Karta 4. Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja Banija Kupa I  donesen je 2010. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 13/10). Do danas su donesene jedne izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Banija - Kupa I.


I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Banija - Kupa I donesene su 2017. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 07/17, 06/18 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000
Karta 0. Pregledna karta izmjena i dopuna

Urbanistički plan uređenja gospodarsko - servisnog predjela "Selce" donesen je  2015. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 10/15).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000

Urbanistički plan uređenja "Groblje Hrnetić" donesen je 2017. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 07/17).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Prikazi u mjerilu 1:200

Prikazi u mjerilu 1:50

Urbanistički plan uređenja "Groblje Mala Švarča" donesen je 2017. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 13/17).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:500
Urbanistički plan uređenja "Industrijska zona - Jug - Mala Švarča" donesen je 2016. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 10/16).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000
Karta 4. Način i uvjeti gradnje
Urbanistički plan uređenja "Poduzetnička zona - Mrzlo Polje - Karlovac" donesen je 2016. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 10/16).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000
Karta 1. Korištenje i namjena površina
Karta 4. Način i uvjeti gradnje
Urbanistički plan uređenja "Poslovna zona Mekušje - I. etapa" donesen je 2017. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 17/17).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000
Karta 4.2. Uvjeti gradnje - plan parcelacije
Urbanistički plan uređenja "Zvijezda" donesen je 2017. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 07/17).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000

Više informacija o Urbanističkim planovima uređenja u Gradu Karlovcu dostupno je na stranicama Grada Karlovca. 
Urbanistički plan uređenja "Groblje Velika Švarča" donesen je 2021. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 15/21).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:500

Prikazi u mjerilu 1:200

Prikazi u mjerilu 1:50

Više informacija o Urbanističkim planovima uređenja u Gradu Karlovcu dostupno je na stranicama Grada Karlovca. 
Detaljni plan uređenja groblja Jamadol donesen je 2012. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 12/12).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:500

Karte u mjerilu 1:200

Karte u mjerilu 1:50
4.C.1. - 4.C.3. Detaljni nacrti ukopnih mjesta
Detaljni plan uređenja groblja Zadobarje donesen je 2013. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 07/13).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:500
Karta 1. Detaljna namjena površina

Karte u mjerilu 1:50
Nacrt 4.C. Detaljni nacrt ukopnog mjesta
Detaljni plan uređenja Luščić I donesen je 2007. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 17/07).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000
Karta 1. Detaljna namjena površina
Karta 3. Uvjeti gradnje
Detaljni plan uređenja Luščić II donesen je 2008. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 04/08). Do danas su donesene jedne izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Luščić II.

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000
Karta 1. Detaljna namjena površina
Karta 3. Uvjeti gradnje
Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Luščić II donesene su 2022. godine ("Glasnik Grada Karlovca, broj 02/22).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000
Karta 1. Detaljna namjena površina

Detaljni plan uređenja Mahično - FV donesen je 2011. godine ("Glasnik Grada Karlovca", broj 06/11).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000
Karta 1. Detaljna namjena površina

Više informacija o Detaljnim planovima uređenja u Gradu Karlovcu dostupno je na stranicama Grada Karlovca. 

GRAD OGULIN


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Jasenak - UPU-2 donesen je 2012. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 08/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba i zaštita voda

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - područja posebnih uvjeta korištenja (priroda) i ograničenja u korištenju

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - područja posebnih uvjeta korištenja (ekološka mreža i kultura)

Karta 4.1. Način i uvjeti gradnje - oblici korištenja

Karta 4.2. Način i uvjeti gradnje - način gradnje


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ogulin - UPU-1 donesene su 2020. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 50/20).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 4.1. Oblici korištenja


Urbanistički plan uređenja naselja Ogulin - UPU-1 donesen je 2008. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 29/08).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Promet

Karta 2.2. Pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Energetski sustav

Karta 2.4. Korištenje voda

Karta 2.5. Odvodnja otpadnih voda

Karta 3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja

Karta 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4.1. Oblici korištenja

Karta 4.2. Način gradnje


Poprečni presjeci ulica u mjerilu 1:200


II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Ogulin donesene su 2020. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 72/20).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Ogulin donesene su 2012. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 42/12).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000
Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Ogulin donesen je 2005. godine.

Tekstualni dio plana
Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000
Karta 1. Korištenje i namjena površina
Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. Način i uvjeti gradnje
Urbanistički plan uređenja Sabljaci - UPU-8 donesen je 2007. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 44/07).

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja - UPU-8 donesene su 2016. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 28/16 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000
Karta 4.B. Način gradnje stambenih građevina
Detaljni plan uređenja školsko-sportskih sadržaja uz Prvu osnovnu školu donesen je 2005. godine ("Glasnik Karlovačke županije, broj 44/05). 

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja školsko-sportskih sadržaja uz Prvu osnovnu školu donesene su 2012. godine ("Glasnik Karlovačke županije, broj 08/12).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000

GRAD OZALJ


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Ozlja - UPU-1 donesene su 2019. godine ("Službeni glasnik Grada Ozlja", broj 01/19, 02/19 - pročišćeni tekst).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - pošta, telekomunikacije i energetski sustav

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Karta 3.A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina -uvjeti korištenja

Karta 3.B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - oblici korištenja

Karta 4. Način i uvjeti gradnje


Urbanistički plan uređenja gospodarsko - proizvodne zone Lug - UPU-3 donesene su 2009. godine ("Službeni glasnik Grada Ozlja", broj 01/09).


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarsko - proizvodne zone Lug - UPU-3 donesene su 2014. godine ("Službeni glasnik Grada Ozlja", broj 06/14).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije i energetski sustav

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje


Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja gospodarsko - poslovne zone u Ozlju - DPU-1 donesene su 2011. godine ("Službeni glasnik Grada Ozlja", broj 07/11).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Detaljna namjena površina

Karta 2.A. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - prometni sustav

Karta 2.B. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - energetski i telekomunikacijski sustav

Karta 2.C. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - sustav vodoopskrbe i odvodnje

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Uvjeti gradnje


Detaljni plan uređenja gospodarsko - poslovne zone u Ozlju - DPU-1 donesen je 2007. godine ("Službeni glasnik Grada Ozlja", broj 05/07).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000
Karta 1. Detaljna namjena površina

GRAD SLUNJ


II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Slunja - donesene su 2021. godine ("Službeni glasnik Grada Slunja", broj 02/21).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Organizacija prostora i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba

Karta 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - elektroenergetika

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-područje posebnih uvjeta korištenja - prirodna baština

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- područja posebnih uvjeta korištenja - graditeljska baština

Karta 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4. Oblici i način gradnje


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Slunja - donesene su 2012. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 09/12).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Organizacija prostora i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - pošta i telekomunikacije

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba

Karta 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - elektroenergetika

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-područje posebnih uvjeta korištenja - prirodna baština

Karta 3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- područja posebnih uvjeta korištenja - graditeljska baština

Karta 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4. Oblici i način gradnje


Urbanistički plan uređenja grada Slunja - donesen je 2001. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 20/01).


OPĆINA BARILOVIĆ


Urbanistički plan uređenja Belajske Poljice - UPU - 2 donesen je 2008. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 03/08).

 

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje
 

Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Promet i telekomunikacije

Karta 2.2. Energetski sustav

Karta 2.3. Vodoopskrbni sustav

Karta 2.4. Sustav odvodnje otpadnih voda

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje


Urbanistički plan uređenja Cerovac Barilovićki donesen je 2011. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 02/11).
 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističko - sportskog centra Korana u naselju Donji Velemerić - UPU - 4 donesene su 2018. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 02/18).
 
Tekstualni dio plana
 
Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000
Urbanistički plan uređenja "Komunalno-servisne zone u K.O. Kosijersko Selo" doesen je 2021. godine ("Službeni glasnik Općine Barilović", broj 05/21)

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:1000
Karta 0. Postojeće stanje

OPĆINA GENERALSKI STOL

Urbanistički plan uređenja središta naselja Generalski Stol donesen je 2009. godine ("Glasnik općine Generalski Stol", broj 03/09).


OPĆINA JOSIPDOL


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene "Vojarna II" donesena je 2019. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 58/19).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene "Vojarna II" donesen je 2012. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 26/12).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Prometna i ulična mreža

Karta 2.1. Komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Komunalna infrastrukturna mreža -vodnogospodarski sustavi, korištenje voda, odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3.B Uvjeti korištenja i zaštite prostora - zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Karta 4. Način i uvjeti korištenja - oblici korištenja


I. Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol donesene su 2017. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 14/17).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1.a Korištenje i namjena prostora

Karta 1.b Korištenje i namjena prostora

Karta 2.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet i ulična mreža

Karta 2.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet i ulična mreža

Karta 2.1.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustavi - elektroenergetika i plinoopskrba

Karta 2.1.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustavi - elektroenergetika i plinoopskrba

Karta 2.2.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustavi - korištenje voda i odvodnja otpadnih voda

Karta 2.2.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustavi - korištenje voda i odvodnja otpadnih voda

Karta 2.3.a Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.3.b Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - pošta i elektroničke komunikacije

Karta 3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 3.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4.1.a Način i uvjeti korištenja - oblici korištenja

Karta 4.1.b Način i uvjeti korištenja - oblici korištenja

Karta 4.2.a Način i uvjeti korištenja - način gradnje

Karta 4.2.b Način i uvjeti korištenja - način gradnje


Urbanistički plan uređenja centralne zone mješovite namjene naselja Josipdol donesen je 2012. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 26/12).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1.a Korištenje i namjena prostora

OPĆINA LASINJA

Urbanistički plan uređenja gospodarske ugostiteljsko-turističke zone "Lovački dom" donesen je 2022. godine ("Službeni glasnik općine Lasinja", broj 05/22).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:1000

Karta 1. Korištenje i namjena prostora

Karta 2.1. Infrastrukturne mreže i uređaji - promet

Karta 2.2. Telekomunikacije, elektroopskrba i toplovod

Karta 2.3. Vodoopskrba i odvodnja

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Karta 4. Način i uvjeti gradnje


Urbanistički plan uređenja gospodarsko proizvodne zone Lasinja donesen je 2016. godine ("Službeni glasnik općine Lasinja", broj 06/16).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1 Infrastrukturne mreže i uređaji - promet

Karta 2.2 Telekomunikacije, elektoopskrba i toplovod

Karta 2.3 Vodoopskrba i odvodnja

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

OPĆINA NETRETIĆ


Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Vinski Vrh donesen  je 2022. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 02/22).

Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje


Urbanistički plan uređenja Dubravčani donesen je 2012. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 04/12).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna mreža

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacijska mreža

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - elektro i energetska mreža

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrbna mreža

Karta 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja

Karta 3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - područja posebnih ograničenja u korištenju

Karta 4.1 Način i uvjeti gradnje - oblici korištenja

Karta 4.2 Način i uvjeti gradnje - plan parcelacije sjevernog dijela naselja


Urbanistički plan uređenja radne zone "Maletići" donesen je 2013. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 01/13).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna i ulična mreža

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba

Karta 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - plinoopskrba

Karta 2.5. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba

Karta 2.6. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

Karta 2.7. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja oborinskih voda

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.1 Način i uvjeti gradnje - oblici korištenja

Karta 4.2 Način i uvjeti gradnje - način gradnje

Karta 4.3 Način i uvjeti gradnje - plan parcelacije


Urbanistički plan uređenja turističke zone "Novigrad na Dobri" donesen je 2019. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 01/19).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet, pošta i elektroničke komunikacije

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski i vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnjeUrbanistički plan uređenja turističke zone "Veliki Modruš Potok" donesen je 2018. godine ("Glasnik Općine Netretić", broj 06/18).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna i ulična mreža

Karta 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije i energetski sustav

Karta 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4.1 Način i uvjeti gradnje - oblici korištenja

Karta 4.2 Način i uvjeti gradnje - način gradnje

Karta 4.3 Način i uvjeti gradnje - plan parcelacije

OPĆINA RAKOVICA

II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grabovac Cestovno Selo donesene su 2021. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 01/21).

Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000
Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje - oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje - način gradnje


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grabovac Cestovno Selo donesene su 2018. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 02/18).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje - oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje - način gradnje


Urbanistički plan uređenja Grabovac Cestovno Selo donesen je 2008 godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 09/08).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje - oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje - način gradnje

Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac donesen je 2008 godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 09/08).

Tekstualni dio plana


Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje - oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje - način gradnje


Urbanistički plan uređenja turističke zone Nova Kršlja donesen je 2018.  godine ("Službeni glasnik općine Rakovica", broj 09/18).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina


Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - cestovna i elektronička komunikacijska mreža

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko selište - Čatrnja donesene su 2019. godine ("Službeni glasnik Općine Rakovica", broj 10/19).

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana
Karte u mjerilu 1:2000
Karta 5. Prijedlog parcelacije za dio obuhvata
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko - turističke zone Drežnik grad donesen je 2008. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 09/2008).


Tekstualni dio plana

Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:5000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - promet

Karta 2.B. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - telekomunikacije

Karta 2.C. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav

Karta 2.D. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba

Karta 2.E. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih voda

Karta 3.A. Oblici korištenja i način gradnje - oblici korištenja

Karta 3.B. Oblici korištenja i način gradnje -način gradnje

OPĆINA TOUNJ

Urbanistički plan uređenja radne zone I-1/Vrtača - UPU4 donesen je 2017. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/20).Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje


Grafički dio plana

Karte u mjerilu 1:2000

Karta 1. Korištenje i namjena površina

Karta 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

Karta 4. Način i uvjeti gradnje

OPĆINA VOJNIĆ

Detaljni plan uređenja gospodarsko - proizvodne zone Kolarić donesen je 2017. godine ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/20).


Tekstualni dio plana
Odredbe za provođenje