Kazup

Ostali planovi lokalne razine – GUP, UPU, DPU

Prostorni planovi lokalne razine, čije je donošenje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, osim prostornih planova uređenja gradova ili općina, sukladno Zakonu o prostornom uređenju su i:

- Generalni urbanistički plan koji se obvezno donosi za građevinsko područje naselja i izdvojeno građevinsko područje izvan naselja središnjeg naselja velikog grada,
- Urbanistički plan uređenja koji se obvezno donosi za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju,
- Detaljni plan uređenja (koji se temeljem Zakona o prostornom uređenju smatraju urbanističkim planovima uređenja).