DJELATNOST

Djelatnost Zavoda provodi se prvenstveno temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Statuta Zavoda i ostalim aktima i propisima koji to reguliraju.
Zavod svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.

Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje obuhvaća:
-izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
-izradu izvješća o stanju u prostornu,
-vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
-priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
-izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom,
-pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
-druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda,
-Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za državu, odnosno županiju te obavljati stručne i analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo i Župan.


U sklopu svoje djelatnosti Zavod obavlja sljedeće poslove:


1. IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PODRUČNE (REGIONALNE RAZINE)
- izrada Prostornog plana Karlovačke županije, odnosno izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije;
- izrada izvješća po pojedinim segmentima Prostornog plana Karlovačke županije;
- priprema odluke o izmjeni i dopuni postojećeg ili izradi novog prostornog plana Karlovačke županije;
 
2. IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
- Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije izrađuje se svake četiri godine i upućuje na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini;
- Izvješćem se analizira stanje i trendovi prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja;
- Izvješćem se analizira provođenje dokumenata prostornog uređenja;
- Kao završno poglavlje Izvješća daju se preporuke za unapređenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti.
 
3. VOĐENJE REGISTRA PODATAKA U OKVIRU INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA
- Informacijski sustav prostornog uređenja za područja Karlovačke županije vodi se sa svrhom praćenja stanja u području prostornog uređenja, izdavanja e-dozvola i izrade izvješća o stanju u prostoru;
- Zavod vodi informacijski sustav prostornog uređenja u okviru svoje nadležnosti, a u skladu s Programom razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, a može voditi i informacijski sustav za potrebe drugih jedinica lokalne samouprave na području Županije, o čemu se sklapa poseban ugovor.

4. PRIPREMANJE POLAZIŠTA ZA IZRADU ODNOSNO STAVLJANJE IZVAN SNAGE PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA
 
5. IZDAVANJE MIŠLJENJA U POSTUPKU IZRADE I DONOŠENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
Zavod daje mišljenje o usklađenosti prostornog plana uređenja gradova i općina s prostornim planom Županije i prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja.
 
6. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA VELIKOG GRADA, GRADOVA I OPĆINA TE URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA
Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja velikog grada, grada i općine te urbanistički plan uređenja ako mu izradu tih planova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan.
 
7. OBAVLJANJE STRUČNO ANALITIČKIH POSLOVA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA
Zavod može obavljati i stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan.
 
8. SURADNJA
U cilju što kvalitetnijeg vršenja navedenih poslova Zavod surađuje sa ovlaštenim znanstvenim i stručnim institucijama i osobama, strukovnim udrugama, pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu, tijelima državne uprave te jedinicama područne, lokalne i mjesne samouprave.
 
9. OSTALI POSLOVI
Zavod može obavljati i druge djelatnosti osim onih utvrđenih aktom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda, ako isti služe za obavljanje djelatnosti utvrđenih u točkama 1-8 i nisu u suprotnosti sa zakonom.